info@panadisplay.com
Digitalna obrada signala

Digitalna obrada signala

Mar 11, 2019

Digitalna obrada signala (DSP) je uporaba digitalne obrade, kao što su računala ili više specijaliziranih procesora digitalnih signala, za obavljanje širokog spektra operacija obrade signala. Signali obrađeni na ovaj način su niz brojeva koji predstavljaju uzorke kontinuirane varijable u domeni kao što su vrijeme, prostor ili frekvencija.


Digitalna obrada signala i obrada analognih signala su potpodručja obrade signala. DSP aplikacije uključuju obradu zvuka i govora, sonar, radarsku i drugu obradu senzorskih polja, procjenu spektralne gustoće, statističku obradu signala, obradu digitalnih slika, obradu signala za telekomunikacije, upravljačke sustave, biomedicinsko inženjerstvo, seizmologiju.


DSP može uključivati linearne ili nelinearne operacije. Nelinearna obrada signala usko je povezana s identifikacijom nelinearnog sustava i može se implementirati u vremenske, frekvencijske i prostorno-vremenske domene.


Primjena digitalnog računanja na obradu signala omogućuje mnoge prednosti u odnosu na analognu obradu u mnogim aplikacijama, kao što su otkrivanje i ispravljanje pogrešaka u prijenosu, kao i kompresija podataka. DSP je primjenjiv i za streaming podatke i za statične (pohranjene) podatke.